ที่ปรึกษาเนอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝน

ประธานที่ปรึกษา พลอากาศโท นายแพทย์ จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์

ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์.ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์(อ.มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์)

ผู้รับใบอนุญาติการจัดตั้ง น.ส.ภัคจิรา ภูติรัตน์(คุณครูน้ำฝน)

ที่ปรึกษา และคุณครูผู้สอนTeacher Ronny ชาวนิวซีแลนด์ &Teacher Bryan ชาวอเมริกา.

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นาวาอากาศเอก ดร.แพทย์หญิง จินตนา ภูติรัตน์

แสดงความคิดเห็น