ประชุมคุณครู/ทุกๆสัปดาห์

ทุกๆวันเสาร์วันสบายๆคุณครูน้ำฝนจะประชุมคุณครูเพื่อปรึกษาหารือและพูดคุยสรุปงานใน

รอบสัปห์ดาที่ผ่านมาและวางแผนงานในสัปห์ดาต่อไป ด้วยความเอาใจใส่งานและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

 

แสดงความคิดเห็น