ระบบการเรียนการสอนและกิจกรรม

นอสเซอรี่บ้านครูน้ำฝนมี สาขา 4 สาขาและระบบการเรียนมีทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในจ.ชลบุรีเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองให้เลือกได้อย่างสะดวกดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

Children should know how to hold a crayon, paintbrush, or marker when starting kindergarten.

AEC. Inter Nursery บ้านครูน้ำฝน ทั้ง ๔ สาขา จัดกิจกรรมตามลักษณะของActivitias and Eaperiene with Social Process and Life Function. คือ หลักสูตรที่มีลักษณะ ยึดเอากิจกรรม ความสนใจและประสบการณ์แวดล้อม มาเป็นแนวทางในการจัดลำดับประสบการณ์ การเรียนรู้ ร่วมกับการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่จบปฐมวัยประสพณ์การสอนเด็กมากกว่า 30 ปีเป็นคุณครูให้คำแนะนำให้มีกิจกรรมเปลี่ยนแปลง โดยการยึกหลักเอาสังคมและสิ่งแวดล้อม มาเป็นที่ตั้ง ซึ่งพัฒนามาเพื่อเด็กเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งในแต่ละวันจัดโปรแกรมการเรียน แบบเต็มวันและจัดเวลาให้เด็กๆพักผ่อนตามวัยอย่างเหมะสม ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมดังต่อไปนี้

• ร้องเพลง – Music
• วาดภาพ / ทำงานศิลปะ – Drawing / Art
• ทำอาหาร – Cooking
• ฝึกภาษา – Vocabulary
• เล่านิทาน – Story Time
• ฝึกเขียน – Writing
• กิจกรรมตามเทสการ
• ถ่ายภาพ – Photographing
• นิทานตุ๊กตาหุ่นมือ
• ปั้นดินน้ำมัน
• ฝึกสมาธิ
• อื่นๆอีกมากมาย – Else

AEC.Inter Nusery Bankrunumfon  is committed to providing the highest quality education to students. In partnership with parents, we strive to prepare students for productive and meaningful lives in a rapidly changing world. Our school curriculum, drawn from the best of English language models, represents what we expect students to know, understand, and be able to do as a result of their academic and social learning experience.

*Provides a well-rounded education of the highest quality for English-speaking children

•Develops the essential knowledge and skills necessary for academic success

•Values each student’s intellectual, physical, social and emotional development while encouraging them to be resourceful and creative

•Work as individuals and as part of a team
•Make, and act upon, informed choices concerning moral, ethical and aesthetic issues
•Develop lively, positive and inquiring minds
•Take pride in their own achievements and in the success of others
•Lead a balanced and thoughtful life

What will my child learn and do?

Full-day kindergarten is the next step in our plan to help our kids get a better education in kindergarten through Grade 3. It helps kids get the best possible start. We’re helping make things better for students from their first day of school to their last – and every day in between.

Up date รูปจากกล้อง CCTV ดูผ่านมือถือผู้ปกครองสามารถดูลูกและกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวันทุกสาขา

ตารางการเรียนและกิจกรรม

Time

Description

7:00 – 9:15 am

Arrival/Breakfast

9:15 – 10:00 am

Kinds Learning

10:00 – 10:15 am

Snack & Milk Time

10:15 – 11:00 am

Gym / Music / Arts  / Play Dough

11:00 – 11:30 am

Lunch

11:30 – 14:30 pm

Sleeping

14:30 – 14:45 pm

Snack & Milk Time

14:45 – 15:00 pm

Vocabulary

15:00 – 15:30 pm

Story Time / Writing / Drawing

15:30 – 15:50 pm

Snack & Milk Time

15:50 – 16:00 pm

Shower

16:00 – 18:30 pm

Home Tim

AEC.Inter Nusery Bankrunumfon :  สร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยก้าวสู่ยุคอาเซี่ยน

<<กลับหน้าแรก

แสดงความคิดเห็น