AEC.Inter Nursery เครือบ้านครูน้ำฝน ดีจริงหรือเปล่า?

1.มีการเรียนอย่างเป็นระบบโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนแบบเต็มวันเพรียง5,000บต่อเดือน คุ้มสุดลูกๆๆได้พื้นฐานติดตัวไปตลอดจนลูกเติบโต

สอนเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเด็กๆจะเข้าใจเป็นแบบธรรมชาติและสำเนียงแบบภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา

2.เด็กๆเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้คือไม่สอนให้เด็กท่องจำแต่ใช้ระบบการเรียนรู้แบบสมัยใหม่เด็กทุกคน

สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ปิดบังความคิดของเด็กซึ่งเป็นแนวคิดด้านการเรียนรู้ของ

เด็กๆโดยคุณครูชาวต่างชาติที่ตั้งใจพัฒนาเด็กๆๆๆให้เติบโตอย่างมีประสิทธ์ภาพอย่างเต็มที่

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply